Bölümümüz Hakkında

Bölüm Hakkında

İşletme bölümünün temel felsefesi; değişen işletmecilik anlayışının gereksinimleri ile uyumlu, küresel bakış açısını vurgulayan, nitelikli bilgiyi çağdaş ve gelişmiş bir eğitim-öğretim ortamında öğrencilerimize aktarabilmektir. Sürekli değişimin yaşandığı böylesi bir ortamda iş yapma süreçleri, yöntemleri ve stratejileri de bu değişimle başa çıkmaya odaklanmak zorundadır. Artan iş dünyası dinamikleri  yönetim olgusunu hem daha karmaşık hem de daha esnek bir zihinsel yaklaşımla konuya yaklaşmayı gerektirmektedir.

İşletme bölümü küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlamaktadır. İşletme bölümü programı, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunların kullanmasını hedefler. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutmaktadır. İşletme bölümü yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, esnek bir yönetimle bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile entegre bir şekilde donanımlı olarak lisansüstü çalışmalarını desteklemektedir. 

Bu bağlamda İşletme Bölümümüzün temel amacı; iş dünyasında karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, karar alma sürecinde bilimsel verilere dayalı hareket edebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık "yönetici veya yönetici adayları" yetiştirmektir. Akademik programlarımızın hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinimleri göz önünde bulundurulmakta ve kendi alanında birikime sahip öğretim üyelerimizin görüşlerine paralel olarak mevcut ders programları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncelleştirilmektedir. Programlarımızın temel amacı kendi alanında güncel bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik ilkelere uyan, yaratıcı ve araştırmacı kişiliğe sahip gençler yetiştirmektir.

İşletme bölümü ders programımız öğrencilerimize yönetim-organizasyon, muhasebe-finans, üretim-pazarlama alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunarak pazarlama, üretim, muhasebe, finans, yönetim-organizasyon alanlarında hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlarla ülkemizin en önemli insan gücü kaynaklarından birisi olma niteliğindedir. Eğitim-Öğretim programımız teorik eğitim yanında uygulamaya da olanak veren, güncel işletmecilik sorunlarını temel alan dersleri içermekte ve bu dersler alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dileyen öğrencilerimize bu kapsamda farklı kuruluşlarda staj yapma olanağı da verilmektedir.  Ayrıca, bölümümüz öğrencilerine ülkemiz ve dünyanın farklı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ değişim programları çerçevesinde değişik şehir ve ülkelere giderek en az bir dönem eğitim görme imkânı da verilmektedir.

 Çalışma Alanları

İşletme Bölümü programımız, geleceğin yönetici ve işletmecilerini, kamu ve özel sektördeki iş hayatına çağdaş bir işletme eğitim programı ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme programından mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin işleyişi, işlevleri ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılık, finansman, finansal kuruluşlar, uluslararası ticaret (ithalat-ihracat), satın alma, muhasebe - mali müşavirlik, halkla ilişkiler, üretim ve planlama, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında görev yapabilmektedir. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.

Eğitim Süreci

İşletme Bölümü lisans programı, 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık zaman dilimini kapsamaktadır. Öğretim yılı, sınav sürelerini de içeren 14 haftalık iki dönemden oluşmaktadır. Ders programı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt teorisi, üretim yönetimi, ekonomi, finansal yönetim, muhasebe, pazarlama, yönetim bilimi, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri eğitiminin temellerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğretim yöntemleri, öğrencilere iş hayatında, karşılaşacakları sorunları çözme yeteneği kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. 4 yıllık eğitim süreci sonunda ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarı ile geçmiş, en az 240 AKTS almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip öğrenciler bölümden mezun olmaya hak kazanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri çift anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri yandal programından yararlanabilmektedir.